Artikel 1 | Naam, zetel en duur

 • 1. De vereniging is genaamd: Fotoclub Het Stroink.
 • 2. Zij is gevestigd te Enschede.
 • 3. De vereniging is opgericht op 15 april 2012 voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 | Doel

 • 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de fotoactiviteiten en het vermeerderen van de kennis van fotografie van haar leden.
 • 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het beleggen van avonden met professionele sprekers.
  b. het geven van foto-opdrachten aan de leden en het bespreken van de resultaten hiervan.
  c. het gezamenlijk bezoeken van fotogenieke locaties om deze fotografisch vast te leggen.
  d. het fotografisch documenteren van belangrijke gebeurtenissen in de Enschedese wijk Stroinkslanden.
  e. De vereniging heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 | Lidmaatschap

 • 1. Leden van de vereniging zijn meerderjarige natuurlijke personen, alsmede jongeren vanaf twaalf jaar, aangeduid als jeugdleden. Zij moeten zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid van de vereniging zijn toegelaten.
  In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 • 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen zijn opgenomen.
 • 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
  Het lidmaatschap eindigt:
  a.    door het overleiden van het lid.
  b.    door verhuizing van het lid naar een adres vanwaar het actieve lidmaatschap niet meer mogelijk is.
  c.    door opzegging door het lid.
  d.    door opzegging door de vereniging.
  e.    door ontzetting.
 • 4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
 • 5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk
  a. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  b. Binnen een maand nadat een lid het besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 • 6. De opzegging geschiedt door het bestuur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
 • 7. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap van het tot de volgende maand.
 • 8. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de maandelijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen strekkend besluit.
 • 9. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 | Donateurs

 • 1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
 • 2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke, opzegging te doen eindigen.

Artikel 5 | Geldmiddelen

 • 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de maandelijkse bijdragen van de leden, de bijdragen van de donateurs, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
 • 2. De leden zijn maandelijks een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag verschuldigd. Het is ook mogelijk dat een lid deze contributie per jaar afdraagt.
 • 3. Automatische incasso wordt op prijs gesteld.

Artikel 6 | Bestuur

 • 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen, waaronder in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Combinaties zijn mogelijk. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 • 2. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De voorzitter moet in functie gekozen worden.
 • 3. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Zij verdelen, na benoeming, de functies in onderling overleg.
 • 4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende  voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uren vóór de aanvang van de betreffende vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, vergezeld van een door de betreffende voorgedragen ondertekende bereidverklaring.

Artikel 7 | Einde en schorsing bestuurslidmaatschap

 • 1. Bestuursleden kunnen ten allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 • 2. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.
 • 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
 • 4. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster en wel zodanig, dat van het zittende dagelijkse bestuur nooit meer dan één lid aftreedt.
 • 5. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is ten hoogste voor één aansluitende periode herbenoembaar.
 • 6. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 • 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door het bedanken van het bestuurslid.
 • 8. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuur bevoegd.

Artikel  8 | Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 • 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
 • 2. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Een uitzondering hierop vormt de kascommissie, zoals beschreven in artikel 9, lid 9. Deze wordt door de algemene  vergadering benoemd.
 • 3. Voor alle handelingen en overeenkomsten die door het bestuur worden aangegaan met derden is goedkeuring vooraf of achteraf vereist van de algemene vergadering.
 • 4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 • 5. De vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel aan de secretaris gezamenlijk met de penningmeester.
 • 6. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9 | Algemene vergadering

 • 1.De algemene vergadering wordt gehouden in Enschede. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 • 2. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 • 3. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de niet geschorste leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 • 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 • 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij het verkiezen van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootst aantal stemmen kregen.
 • 6. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan beslist de vergadering zelf in haar leiding.
 • 7. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 • 8. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon.
 • Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering door de ledenvergadering vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. De notulen worden binnen 14 dagen na de vergadering aan de leden toegezonden.
 • 9. De algemene vergadering benoemd jaarlijks een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken: de kascommissie.
 • 10. Het bestuur doet de in lid 2 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de kascommissie. De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • 11. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 • 12. Naast de algemene vergadering, bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 • 13. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
 • 14. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. E-mail wordt hier tot de schriftelijke communicatiemiddelen gerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 10 | Statutenwijziging

 • 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van der statuten wordt voorgesteld.
 • 2. Zij, die een oproep doen tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een voorstel indienen bij het bestuur. Daarin moet het voorgestelde wijziging woordelijk zijn opgenomen. Na de algemene vergadering moet op een daartoe geschikte plaats voor de leden dit ter inzage liggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 • 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Is niet twee derde van de leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden besloten, mits met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 • 4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 • 5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij de leden.

Artikel 11 | Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering) en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

Artikel 12 | Ontbinding en vereffening

 • 1. Het bepaalde in artikel 12, leden 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 • 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 • 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 • 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten geldig. In stukken en aankondigen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 2 van artikel 12 vermelde register. gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen.

Artikel 13 | Reglementen

 • 1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 • 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 • 3. Op vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 14, leden 1, 2,3, 4, en 5 van toepassing.

Artikel 14 | Slotbepalingen 

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.     
Als bestuursleden zullen optreden:     

 • 1.    Voorzitter :
  Maurits Oosterholt.
 • 2.    Vice voorzitter :
  Hilda Booij.
 • 3.    Penningmeester:
  Janine Hassing.
 • 4.    Secretaris :
  Hans Poelert.