Artikel 1 | Leden

 • 1. Leden zijn natuurlijke personen.
 • 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen.
 • 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.
 • 4. Van de leden wordt verwacht dat ze de reglementen en besluiten van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 2 | Contributie

 • 1. De contributie kent een tarief, n.l. € 5,00 per maand. Betaling per jaar is mogelijk. Betaling per automatische incasso heeft de voorkeur.
 • 2. Degene aan wie het predicaat erelid is toegekend is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 • 3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 • 4. De contributie dient voor de 10e van elke maand betaald te worden, na een maand volgt een aanmaning.
 • 5. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap, namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaningen na drie maanden niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan. In bijzondere gevallen kan van deze regelingen afgeweken worden. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3 | Bestuur

 • 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Er kan een vierde lid benoemd worden als vice-voorzitter. Een combinatie secretaris/penningmeester is mogelijk, evenals een combinatie secretaris/vicevoorzitter.
 • 2. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Het is daarvoor verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.
 • 3. De leden van het dagelijks bestuur worden door de ledenvergadering verkozen voor de periode van maximaal 5 jaar en verdelen de taken in goed onderling overleg.
 • 4. Het algemeen bestuur valt samen met het dagelijks bestuur.

Artikel 4 | Vergaderingen

 • 1. Het bestuur vergadert 1 keer per maand, tenzij er geen agendapunten zijn.
 • 2. Het bestuur schrijft 1 keer per jaar een ledenvergadering uit.
 • 3. Op de jaarlijkse ledenvergadering komen tenminste de volgende punten aan de orde:
  – Jaarverslag secretaris
  – Jaarverslag penningmeester, tevens omvattende het financiele overzicht van het afgelopen boekjaar een de begroting voor het komende boekjaar.
  – Verslag van de kascontrolecommissie.
  – Overzicht van de voornemens voor het komende jaar.
  – Samenstelling van het bestuur.
 • 4. Op verzoek van tenminste vijf leden kan een extra ledenvergadering uitgeschreven worden.

Artikel 5 | Voorzitter

 • 1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider aanwezig is.
 • 2. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda van de bestuursvergadering en van de jaarlijkse ledenvergadering vast, met inachtneming van het gestelde in Artikel 4, punt 3.

Artikel 6 | Secretaris

 • 1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt (resp. is verantwoordelijk voor) de notulen van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen.
 • 2. Hij maakt elk jaar een jaarverslag, verricht de overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.

Artikel 7 | Penningmeester

 • 1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financien. Decharge van de penningmeester gebeult, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie en de voorzitter.
 • 2. Het opnemen van kasgeld gebeurt altijd door de penningmeester en een van de andere bestuursleden.

Artikel 8 | Overige bestuursleden

 • 1. De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen.

Artikel 9 | Besluitvorming

 • 1. Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid. Als de stemmen staken geefit de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 10 | Wijziging Huishoudelijk Reglement

 • 1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
 • 2. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of van tenminste 5 leden.

Artikel 11 | Slotartikel

 • 1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • 2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.
 • 3. In overeenstemming met artikel 4 punt 4 kunnen leden een ledevergadering bijeenroepen, als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.